Most Cited

1
Application Status and Development Trend of Quantitative Geological Modeling
Zhang Wenbiao, Duan Taizhong, Liu Yanfeng, Wang Mingchuan, Lian Peiqing
2019, 38(3): 264-275.
Abstract PDF icon1382 icon698
2
Hydrochemical characteristics of groundwater and analysis of groundwater flow systems in Jianghan Plain
Liang Xing, Zhang Jingwei, Lan Kun, Shen Shuai, Ma Teng
2020, 39(1): 21-33. doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.2020.0103
3
Landslide susceptibility evaluation of Sinan County using logistics regression model and 3S technology
Hu Tao, Fan Xin, Wang Shuo, Guo Zizheng, Liu Aichang, Huang Faming
2020, 39(2): 113-121. doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.2020.0212
4
Advance and prospect of formation mechanism for reservoir landslides
Li Changdong, Long Jingjing, Jiang Xihui, Fu Zhiyong
2020, 39(1): 67-77. doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.2020.0108
5
New Progress on Geochemical Indicators of Ancient Oceanic Redox Condition
Zhang Mingliang, Guo Wei, Shen Jun, Liu Kai, Zhou Lian, Feng Qinglai, Lei Yong
2017, 36(4): 95-106.
Abstract PDF icon2352 icon2565
6
Application of certainty factor and random forests model in landslide susceptibility evaluation in Mangshi City, Yunnan Province
Zheng Yingkai, Chen Jianguo, Wang Chengbin, Chen Tanwu
2020, 39(6): 131-144. doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.2020.0616
7
Hydrogeochemical Characteristics and Controlling Factors of Main Water Filled Aquifers in the Typical North China Coalfield
Wu Yazun, Pan Chunfang, Cao Feilong, Wang Zijie
2018, 37(5): 191-199.
Abstract PDF icon1388 icon777
8
Micro-Pore Structure and Fractal Characteristics of the Xiashihezi Formation Tight Sandstone Reservoirs in Sulige Area, Ordos Basin
Feng Xiaozhe, Zhu Haihua
2019, 38(3): 147-156.
Abstract PDF icon1271 icon630
9
Stability Evaluation and Prediction of Maliulin Landslide under Reservoir Water Level Decline and Rainfall
Guo Zizheng, Yin Kunlong, Tang Yang, Huang Faming, Fu Xiaolin
2017, 36(4): 260-265.
Abstract PDF icon2055 icon1626
10
Evaluation of Landslide Susceptibility in Yanchang County Based on Particle Swarm Optimization-Based Support Vector Machine
Guo Tiansong, Zhang Juqing, Zhong Yanling, Tan Jinrong, Wei Jiancheng
2019, 38(3): 236-243.
Abstract PDF icon1293 icon641
11
Hydrochemical Characteristics and Evolution of Karst Groundwater in Guiyang City
Liu Weijiang, Yuan Xiangmei, Ma Yanhua, Su Chunli
2018, 37(6): 245-251.
Abstract PDF icon1354 icon979
12
Landslide Susceptibility Evaluation for Township Units of Bank Section in Wanzhou District Based on C5.0 Decision Tree and K-Means Cluster Model
Yang Yonggang, Yin Kunlong, Zhao Haiyan, Huang Chenchen, Chen Lixia
2019, 38(6): 189-197.
Abstract PDF icon259 icon8402
13
Application of CT Technology in Petroleum Exploration and Development
Zha Ming, Yin Xiangyan, Jiang Lin, Gao Changhai, Ding Xiujian
2017, 36(4): 228-235.
Abstract PDF icon2296 icon2175
14
Combined Mercury Porosimetry to Characterize the Microscopic Pore Structure and Pore Size Distribution of Tight Reservoirs:A Case of Chang 6 Reservoir in Wuqi Area, Ordos Basin
Meng Ziyuan, Liu Dengke, Wu Yuping, Li Guannan, Ouyang Siqi, Zhao Dingding
2019, 38(2): 208-216.
Abstract PDF icon1284 icon647
15
Current situation and prospect of structure-attribute integrated 3D geological modeling technology for geological big data
Chen Qiyu, Liu Gang, He Zhenwen, Zhang Xialin, Wu Chonglong
2020, 39(4): 51-58. doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.2020.0407
16
Characteristics of pore structure of intersalt shale oil reservoir by low temperature nitrogen adsorption and high pressure mercury pressure methods in Qianjiang Sag
Zeng Hongbin, Wang Furong, Luo Jing, Tao Tao, Wu Shiqiang
2021, 40(5): 242-252. doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.2021.0022
17
Progress and Prospect of the Division of Sequence Stratigraphy
Li Fengfeng, Yu Yichang
2019, 38(4): 215-224.
18
Characteristics and Evaluation of Heavy Metal Pollution in Soils of Mining Areas in the Yangtze River Economic Belt
Fang Chuandi, Cheng Jinhua, Zhao Pengda, Liu Jintian
2019, 38(5): 230-239.
Abstract PDF icon406 icon24137
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:59
 • To
 • Go