Founded in 1982, bimonthly

Administrated by:Ministry of Education of the People's Republic of China

Sponsored by:China University of Geosciences (Wuhan)

Editor-in-Chief: Wang Hua

ISSN 2096-8523

CN 42-1904/P

Address:Editorial Department of Bulletin of Geological Science and Technology, China University of Geosciences, Wuhan, Hubei, China

Phone:027-67885048;027-67886470

Email: kjqb@cug.edu.cn

2024year, 3issue, 43volume Publication date: 2024-05-31
 
Optimization of pattern of well in hot dry rock fractured reservoirs through numerical simulation
ZHANG Ligang, HU Zhinan, FAN Sen, LUO Xiaolei, DING Hejia, MA Yuanyuan, LI Qinglong, SONG Yongyang
2024, 43(3): 1-11.   doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.tb20230661
Abstract FullText HTML PDF icon50 icon17
 
Performance analysis of thermal energy storage for space heating and CO2 sequestration in depleted oil and gas reservoirs
WANG Yanxin
2024, 43(3): 12-21.   doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.tb20230628
Abstract FullText HTML PDF icon36 icon4
 
Geothermal chemical characteristics and genetic model of the Qingshankou Formation in the Daqingzijing area, southern Songliao Basin
DU Xianli, WANG Hongbo, ZHAO Rongsheng, JI Hui, ZHU Huanlai, DAI Dengliang, WANG Ying, LI Yingjiu, XIAO Hongping
2024, 43(3): 22-35.   doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.tb20230605
Abstract FullText HTML PDF icon29 icon3
 
Characteristics and mechanisms of fluorine enrichment in the geothermal water of south central Shandong Province
LI Man, ZHANG Wei, LIAO Yuzhong, LIU Feng, WEI Shuaichao, HE Yujiang
2024, 43(3): 36-47.   doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.tb20230706
Abstract FullText HTML PDF icon22 icon5
 
Experimental study of recirculating heat transfer in geothermal wells with nanofluids
DAI Zhaokai, YANG Xianyu, XIE Jingyu, ZHANG Jian, HOU Jiwu, LIU Mengjuan, CAI Jihua
2024, 43(3): 48-58.   doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.tb20230588
Abstract FullText HTML PDF icon32 icon4
 
Safety analysis of geothermal water recharge coupled with CO2 geological storage system
LUO Yanan, JIANG Kunqing, HUANG Sihao, FENG Bo, BU Xianbiao
2024, 43(3): 59-67.   doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.tb20230618
Abstract FullText HTML PDF icon32 icon3
 
Application of hydrogeochemical methods in geothermal resource exploration: A case study of Yingcheng City, Hubei Province
WEI Xing, SHI Hongjie, CHEN Song, SHANG Jianbo, LIU Mingliang
2024, 43(3): 68-80.   doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.tb20230606
Abstract FullText HTML PDF icon30 icon4
 
Organic geochemical characters of source rock and significance for exploration of the Tumuxiuke Formation in Fuman area, Tarim Basin
YANG Haijun, CAI Zhenzhong, LI Yong, YANG Xianzhang, ZHANG Yintao, ZHANG Yanqiu, SUN Chong, KANG Pengfei, ZHANG Haizu, ZHAO Xingxing
2024, 43(3): 81-93.   doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.tb20220705
Abstract FullText HTML PDF icon33 icon6
 
Pore and fracture characteristics of low-maturity continental shale and its significance for shale oil occurrence: A case study of Shahejie Formation in Qingnan Sag, Jiyang Depression
WANG Weiqing, WANG Xuejun, LI Zheng, WANG Yuhuan, FENG Luchuan, LI Pengbo
2024, 43(3): 94-107.   doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.tb20230321
Abstract FullText HTML PDF icon35 icon6
 
Role of the large-scale strike-slip transform zone in controlling the differential hydrocarbon distribution: A case of the Côte d'Ivoire Basin in West Africa
RAO Yong, CHENG Tao, ZHAO Hongyan, LI Quan, LÜ Caili, LIU Zheng
2024, 43(3): 108-119.   doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.tb20230119
Abstract FullText HTML PDF icon26 icon5
 
Structure and evolution of faults in central and northern parts of Tazhong Uplift, Tarim Basin
JIANG Zhongzheng, TANG Daqing, SHA Xuguang, SHEN Xiangcun, LUO Shaohui, DONG Keliang, GUZAILINUER·Aierken, WANG Weilong, WU Liang
2024, 43(3): 120-132.   doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.tb20220663
Abstract FullText HTML PDF icon29 icon4
 
Characteristics and geodynamic background of the coal-controlled structural patterns in the Qianyingzi Coalmine, Huaibei Coalfield
WANG Weimin, GU Chengchuan, CHENG Longyi, WU Jiwen, ZHAI Xiaorong
2024, 43(3): 133-146.   doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.tb20230436
Abstract FullText HTML PDF icon34 icon8
 
Research on the main control factors of carbon dioxide flooding and storage based on random forest algorithm
REN Junfan, XUE Liang, NIE Jie, XIAO Lei, LIAO Guangzhi
2024, 43(3): 147-156.   doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.tb20230699
Abstract FullText HTML PDF icon62 icon13
 
Formation time and fluid source of calcite veins and geological significance: An example from the Triassic Qinglong Formation carbonate reservoirs in the Huangqiao area, Subei Basin
CHEN Junlin, HUANG Yahao, GUO Xiaowen, LUO Tao, WANG Yanlei, ZHANG Xuyou, HU Zhiqi, JIANG Hongman, WANG Yang
2024, 43(3): 157-169.   doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.tb20230099
Abstract FullText HTML PDF icon101 icon17
 
Tectonic evolution and prototype basin reconstruction in the Jimsar and Jinan depressions, eastern Junggar Basin
XIA Shiwei, MA Qiang, HUANG Chuanyan, ZHANG Wei, LI Xiaopeng, ZHANG Hong, MA Jianghao, PENG Yazhong, NIE Feng
2024, 43(3): 170-179.   doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.tb20230095
Abstract FullText HTML PDF icon103 icon12
 
Characteristics and formation period of fractures in the reservoirs of Permian Maokou Formation, Zigong area, Southwest Sichuan Basin
MA Kexin, HU Mingyi, SHI Jinxiong, DENG Qingjie
2024, 43(3): 180-191.   doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.tb20230613
Abstract FullText HTML PDF icon21 icon0
 
Optimizing TSES method based on the environmental factors to select negative samples and its application in landslide susceptibility evaluation
CUI Yulong, ZHU Lulu, XU Min, MIAO Haibo
2024, 43(3): 192-199.   doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.tb20230400
Abstract FullText HTML PDF icon29 icon3
 
Research status and development trend on wear of impregnated diamond bits
DUAN Longchen, SUN Wucheng, WANG Zhiming, TAN Songcheng, GAO Hui, FANG Xiaohong
2024, 43(3): 200-217.   doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.tb20230034
Abstract FullText HTML PDF icon39 icon0
 
Nonlinear degradation of stability of Q2 loess slopes in northern Shaanxi considering rainfall conditions
ZHOU Shaowei, BIAN Xiaowei, LI Weibo, MA Yuanyuan, LI Fei
2024, 43(3): 218-226.   doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.tb20230432
Abstract FullText HTML PDF icon31 icon0
 
Deformation evolution law and early warning criterion of Xinhua landslide
LI Yu, CHEN Mingliang, HUANG Huibao, JIANG Nan, LÜ Pengfei, ZHOU Jiawen
2024, 43(3): 227-239.   doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.tb20230306
Abstract FullText HTML PDF icon42 icon2
 
Failure probability simulation of passive protection net for collapses and rockfalls in typical karst area
LU Yancheng, LI Jun, LIANG Feng, SHI Wenbing, WANG Junyi
2024, 43(3): 240-250.   doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.tb20230552
Abstract FullText HTML PDF icon31 icon3
 
Susceptibility evaluation of Wenchuan coseismic landslides by gradient boosting decision tree and random forest based on optimal negative sample sampling strategies
GUO Yanhao, DOU Jie, XIANG Zilin, MA Hao, DONG Aonan, LUO Wanqi
2024, 43(3): 251-265.   doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.tb20230037
Abstract FullText HTML PDF icon132 icon23
 
Formation and evolution mechanism of the ancient landslide and stability evaluation of the accumulation body in Jiangdingya, Zhouqu County, Guansu Province
LIU Tao, ZHANG Ming, WANG Lichao, YANG Long, YIN Baoguo
2024, 43(3): 266-278.   doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.tb20230076
Abstract FullText HTML PDF icon95 icon15
 
Strength characteristics of the sliding zone soil of bedding deep cutting slopes and early warning analysis of the reserved thickness of the base
GAO Feng, CHEN Aiyun, XU Fangdang, YANG Liang, WANG Yang
2024, 43(3): 279-288.   doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.tb20220628
Abstract FullText HTML PDF icon26 icon3
 
Numerical simulation method for reactive solute transport based on micro-continuum medium model
ZHANG Qian, DONG Yanhui
2024, 43(3): 289-300.   doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.tb20230081
Abstract FullText HTML PDF icon80 icon12
 
Application of MODFLOW-CFPv2 model in karst tunnel water inrush and its impact on groundwater environment: Example of the Mengkuanggou karst water system in Heqing County, Yunnan Province
XIAO Jing, WAN Junwei, CHENG Jianmei, LI Zhongxia, YU Hang, LI Jinghong, YUAN Shuai
2024, 43(3): 301-310.   doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.tb20230072
Abstract FullText HTML PDF icon27 icon4
 
Distribution, sources and transport of HCHs and DDTs in the Yuquandong spring system from Zigui County, Hubei Province
YANG Xiuwen, WEI Zhiying, YI Jiapei, LI Wenxing, JING Yiming, QIN Chaojie, XIONG Junwu, LIU Wei, ZHOU Hong, QI Shihua, CHEN Wei
2024, 43(3): 311-322.   doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.tb20230466
Abstract FullText HTML PDF icon34 icon5
 
Interpretation and evaluation methods of image logs and their geological applications
LAI Jin, XIAO Lu, BAI Tianyu, FAN Qixuan, HUANG Yuyue, LI Hongbin, ZHAO Fei, WANG Guiwen
2024, 43(3): 323-340.   doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.tb20220701
Abstract FullText HTML PDF icon37 icon5
 
Research on audio-frequency magnetotelluric detection capability of geothermal clay cap based on trans-dimensional Bayesian inversion
ZHU Yue, PENG Ronghua, HU Xiangyun, ZHOU Wenlong, HUANG Shuncong, LU Xing
2024, 43(3): 341-350.   doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.tb20220697
Abstract FullText HTML PDF icon39 icon6
 
A method for detecting the dissemination size of metal minerals under the microscope based on deep learning
TANG Huaming, LANG Zengrui, WANG Hongming, WANG Ling, WANG Long, CAO Chong, NIE Yimiao, LIU Shuxian, HAN Xiuli
2024, 43(3): 351-358.   doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.tb20230026
Abstract FullText HTML PDF icon37 icon0